ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ

Корените на българското разузнаване се откриват още в древността и са свързани с двата народа, формирали българската държава – славяни и прабългари. Специфичните умения, които са прилагали в своите действия за завземане на нови територии и за утвърждаване позициите си на картата на Европа, са описани в древните хроники.

Византийският хронист Теофан Изповедник дава първото документирано сведение за разузнавателна операция в историята на България от 775 г., което се свързва с хан Телериг (768 - 777 г.). Българският владетел се досещал, че в дворците на Плиска  византийският император имал доверени хора, които го осведомявали за бъдещите му действия, и с хитрост противодействал на това. За да ограничи византийското влияние в столицата на страната ни, хан Телериг праща писмо до императора Константин V (741 - 775 г.), в което пише: „Възнамерявам да избягам и да дойда при теб. Но изпрати ми обещание, че няма да пострадам и ми съобщи кои приятели имаш тук, за да им се доверя и да ми помогнат“. Византийският император лекомислено се доверил и изпратил имената на шпионите си, а българският владетел от своя страна ги изтребил всички.

Следващият исторически документиран епизод за разузнавателна дейност е свързан с действията на търновските братя Асен и Петър, които след полагането на началото на Втората българска държава окончателно успяват да затвърдят независимите ѝ позиции. Успешно е осъществена проста, но ефективна операция по дезинформация. През 1190 г. византийската армия, начело с император Исак II (1185 - 1195 г.),  обсажда българската столица Търново, но мним дезертьор от българската войска „осведомява“ византийците, че от север през р. Дунав многобройна куманска конница се е насочила в помощ на обсадените. Византийците приемат тези сведения за истина и преценявайки, че тази помощ би изменила сериозно съотношението на силите в полза на противника си, започват оттеглянето си. От своя страна българската армия организира засада в Тревненския проход, в резултат на която Византия търпи сериозно поражение.

В периода на османското владичество не може да се говори за българско разузнаване. Единствено хайдушките чети извършват подобна дейност, но в повечето случаи тя е на ниско и неефективно ниво. Основите на съвременното българско разузнаване са положени по времето на българското Възраждане и структурирането на Националноосвободителното движение – в средата на XIX век.

 • 1867

  1867

  В „Привременния закон за народните горски чети за 1867 г.”,подготвен под негово ръководство, са разписани правила за вътрешния ред в четите, включително и за противодействие на шпионската дейност.

 • 1821 - 1867

  1821 - 1867

  Георги Раковски прилага разузнавателни и контраразузнавателни методи и средства при създаването и легализирането на Първа и Втора българска легия в Белград.

 • 1871

  1871

  "Както членовете на Ц. Ком. ни са никому известни, тъй също и членовете на Чясниять Ко. са тайни... Никой отъ Чястните Комитети няма да знай де е Ц. ко. и кои лица гу съставляватъ... А за да можатъ да бъдатъ и съобщенията между него и Чяснити Комитети по-сигорни, нареди ревулуционерна тайна поща." Из “Нареда на работниците за освобождението на българският народ"

 • 1837 - 1873

  1837 - 1873

  Васил Левски организира ефективна и мащабна революционна националноосвободителна организация, в чиято основа заляга принципът на конспирацията - пароли, тайни срещи, конспиративни явки...

 • 1891

  1891

  С Указ № 185 на княз Фердинанд е утвърден Законът за устройството на въоръжените сили на Българското княжество, съгласно който към Канцеларията на Министерството на войната се формира специално звено за обработване на разузнавателната информация.

 • 1876 -1878

  1876 -1878

  Подготовката на Априлското въстание и Руско-турската война налага изключително интензивна работа по събиране на тайни сведения. В първите години след Освобождението естествен приоритет има военното разузнаване.

 • 1907

  1907

  С Указ № 190 на княз Фердинанд Информационното бюро е преобразувано в Разузнавателна секция към Оперативното отделение на Щаба на армията, чиято роля през Балканската война и Междусъюзническата война нараства.

 • 1891

  1891

  С Указ № 176 е създадено "Учебно бюро" - първият орган за предоставяне на военна информация по данни от открити източници, а през 1903 г. се създава Информационно бюро към Оперативното отделение на Щаба на армията.

 • 1919

  1919

  Съгласно Ньойския мирен договор Българската армия е съкратена, а дейността на Разузнавателната секция е силно ограничена.

 • 1914 - 1918

  1914 - 1918

  По време на Първата световна война Разузнавателната секция е трансформирана в отделение в Оперативния отдел на Щаба на армията.

 • 1940

  1940

  През 1940 г. в хода на Втората световна война Разузнавателната секция е реорганизирана в самостоятелен Разузнавателен отдел на Щаба на войската (РО - ЩВ) с три отделения: РО-1 - външно разузнаване, РО-2 - вътрешно разузнаване, и РО-3 - контраразузнаване.

 • 1938

  1938

  Със Солунската спогодба от 1938 г. са отменени военните клаузи на Ньойския договор и Разузнавателната секция възобновява дейността си.

 • 1990

  1990

  На 05.02. с Указ № 152 на Държавния съвет на Народна република България се създава Националната разузнавателна служба (НРС) при Държавния съвет.

 • 1947

  1947

  На 23 май с постановление на Министерския съвет цивилното външнополитическо разузнаване се обособява като самостоятелно звено под ръководството на Борислав Николчев и до края на 1989 г. функционира като структура в Министерството на вътрешните работи.

 • 2015

  2015

  На 01.11.2015 г. влиза в сила Законът за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), обнародван в бр. 79 на Държавен вестник от 13.10.2015 г., с който се създава ДАР - правоприемник на НРС.

 • 1995

  1995

  Със Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България, обнародван в Държавен вестник, бр. 112 от 27.12.1995 г., НРС е включена в състава на въоръжените сили.

Снимките са заимствани от Дигиталната библиотека на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, фонд „Портрети и снимки”

Ръководители на цивилното разузнаване

 
 • 1949 - 1952

  Генерал-лейтенант Христо Боев Петашев

 • 1947 - 1949

  Борислав Николов Николчев

 • 1964 - 1967

  Генерал-майор Костадин Иванов Атанасов

 • 1952 - 1964

  Генерал-майор Господин Гочев Стоянов

 • 1968 - 1972

  Генерал-лейтенант Димитър Стоянов Кьосев

 • 1967 - 1968

  Генерал-майор Янко Христов Иванов

 • 1973 - 1986

  Генерал-лейтенант Васил Иванов Коцев

 • 1972 - 1973

  Генерал-лейтенант Стоян Генов Савов

 • 1990 - 1991

  Генерал-майор Румен Димитров Тошков

 • 1986 - 1990

  Генерал-лейтенант Владимир Тодоров Николов

 • 1997 - 2003

  Генерал-майор Димо Георгиев Гяуров

 • 1991 - 1997

  Генерал-лейтенант Бриго Христофоров Аспарухов

 • 2012 - 2018

  Драгомир Здравков Димитров

 • 2003 - 2012

  Генерал-лейтенант Кирчо Иванов Киров

 • 2018 - 2021

  Атанас Ангелов Атанасов