Приоритети

Приоритетни направления на дейност

 • Тероризъм и други асиметрични заплахи
  Съвременните рискове и заплахи за сигурността и интересите на страната ни се отличават със своята динамика, непредвидимост и асиметричен характер. Те налагат необходимостта от интензивно сътрудничество между  структурите от системата за защита на националната сигурност и всеобхватен подход за неутрализирането им.
  По линия на тероризма и асиметричните заплахи ДАР придобива и анализира информация, отнасяща се основно до противодействието на тероризма, екстремизма, организираната престъпност, нелегалния трафик на хора, наркотици и др.

 • Външнополитическа и икономическа сигурност  
  Сред приоритетните направления на дейност на ДАР е осигуряването на актуална и достоверна информация, която е от съществено значение за реализирането на българската външна политика и политика за сигурност, за защитата на сигурността и интересите на Република България в областта на икономиката и енергетиката, както и за изпълнението на задълженията на страната във връзка с членството й в различни международни организации.

 • Сътрудничество със сродни служби от страните - членки на ЕС, НАТО и други държави. Участие в многостранни форуми на службите от международната разузнавателна общност.
  Транснационалният характер на рисковете и заплахите за сигурността извежда на преден план необходимостта от споделяне на информация на двустранно и многостранно равнище. Взаимното допълване на разузнавателна експертиза дава възможност за консолидиране на данни от различни източници, както и за обезпечаване на държавното ръководство с необходимата информация по регион или държава при спестяване на ресурси и обединяване на способности.
  Много интензивен е обменът на информация между ДАР и партньорските служби по противодействие на международния тероризъм, незаконната миграция, обстановката в кризисни региони.

В приоритетните направления на дейност ДАР осъществява разузнавателни операции и придобива, съхранява, обработва, обобщава, анализира и предоставя разузнавателна информация, на базата на която се изготвят различни информационни материали за държавното ръководство - информации, доклади, анализи и брифинги.