Новини

Правилникът за прилагане на Закона за Държавна агенция “Разузнаване” бе обнародван в Държавен вестник

Правилникът за прилагане на Закона за Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР), приет с Постановление № 66 на Министерския съвет от 28.03.2016 г., е обнародван в брой 27 на Държавен вестник от 05.04.2016 г.
Правилникът предлага адресати на разузнавателна информация да бъдат освен установените в Закона за ДАР и ръководителите на служби за сигурност, служби за обществен ред, както и на агенции и институции съобразно функциите им, свързани с националната сигурност.
С Правилника се посочват необходимите документи за заемане на длъжност на държавен служител в Агенцията, както и редът за възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение. Предлага се установяването на годността на кандидатите за държавна служба в ДАР да се извършва чрез медицинско изследване. За длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация, кандидатите се проучват за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация. Кандидатите за работа в Агенцията подлежат на проверка за психологическа пригодност чрез провеждане на психологическо изследване от експерти психолози.
Правилникът предлага всеки от предвидените в закона четири ранга за разузнавачи и два ранга за сътрудници да има четири степени, които ще създадат възможности за равномерно кариерно развитие по отношение на израстване в ранг и степен на държавните служители. Съдържат се текстове относно условията и реда за преминаване в по-висок или по-нисък ранг, степен или длъжност.
Този подзаконов акт предвижда провеждане на междинно и годишно атестиране на служителите на Агенцията въз основа на оценки от 1 до 5 по система от критерии. Предлага се процедура за обжалване на атестационните оценки.
Регламентират се основните елементи на прикриващото и прикритото служебно правоотношение на служителите на и под прикритие.